Wettelijke verplichtingen voor de werkgevers : verplichtingen inzake analyse en actie

In België is de werkgever verplicht om de psychosociale risico’s te identificeren en te evalueren, maar ook om een preventiebeleid te ontwikkelen.
De wet van 4 augustus 1996, zoals gewijzigd door de wet van 28 feburari 2014 en de wet van 28 maart 2014, betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk vereist dat de werkgevers, specifiek voor wat betreft de psychosociale risico’s waaronder burn-out, adequate preventiemaatregelen treffen.

Het Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk, vereist dat de werkgevers – met het oog op het nemen van adequate preventiemaatregelen – een risicoanalyse maken op het niveau van de gehele onderneming. Dergelijke risicoanalyse houdt in dat de werkgever:

de situaties moet identificeren die psychosociale risico’s op het werk veroorzaken, inclusief burn-out.
de geïdentificeerde risico’s evalueert; en
passende preventieve maatregelen treft om de risico’s te voorkomen.
In geval van niet-naleving van die wettelijke verplichtingen stellen de werkgevers zich bloot aan administratieve/strafrechtelijke boetes, maar mogelijk ook aan interne klachten wegens niet-naleving van de reglementering ter zake.